SPAARGAREN  &  SOMMER                                                                                                      V E R M O G E N S A D V I E S 

Privacy / disclaimer

 

Privacy Statement

Persoonsgegevens

Spaargaren & Sommer Vermogensadvies verzamelt persoonsgegevens die een cliënt zelf aan Spaargaren & Sommer Vermogensadvies heeft verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie en dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Doel

De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering van de overeenkomsten en verplichtingen op basis van de wet. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.

Derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Indien de uitvoering van de klantovereenkomst en/of een goede dienstverlening dit noodzakelijk acht, zullen persoonsgegevens alleen na uw nadrukkelijke toestemming en/of wens overgedragen worden aan andere organisaties.

Uw rechten

U heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@spaargarensommer.nl.

 

Copyright / disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Hoewel deze website en de inhoud daarvan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Spaargaren & Sommer Vermogensadvies(hierna 'S&S') niet garanderen dat de verstrekte informatie en gegevens vrij zijn van onvolkomenheden of fouten. S&S kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade ten gevolge hiervan. Informatie van deze website mag alleen na voorafgaande schriftelijk toestemming van Spaargaren & Sommer Vermogensadvies worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven worden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info